دیشب با دوس دخترم رفتم بیرون 

همه فامیلامونو دیدم 


حتی پدربزرگ خدابیامرزمو

:|||