.

نتیجه  یک سری تحقیقات انجام شده بر روی غذاهای مک دونالد که دنیا را شوکه کرد.

دو همبرگر مک دونالد همراه با سیب زمینی سرخ کرده مک دونالد، یکی به مدت ۲۵ ماه و یکی به مدت ۷۴ ماه است که در محیط باز قرار گرفته اند. هر دو غذا، نه تنها بعد از گذشت این مدت فاسد نشدند و نگندیدند، بلکه هنوز همان قدر تازه به نظر می رسند که در روز اول!

مورچه ها به غذای مورد نظر مراجعه کردند اما آن را نخوردند و برگشتند. هیچ قارچ و کپکی بر روی این غذا ایجاد نشد. خرمگس ها و مگس ها بر روی این غذا تخم گذاری نکردند!

 

این یعنی اینکه غذای مک دونالد غذا نیست! بمبی از مواد نگهدارنده هست . یک تکهء سرطان خوشمزه ، که حتی حشرات و انگل ها هم از آن بیزارند! و افسوس و هزار افسوس که هر روز چندصد میلیون انسان با لذت این “غذا” را وارد جسم خود می کنند. البته ناگفته نماند که معلوم نیست غذاهای آماده یا به اصطلاح فست فود خودمان هم وضعیت بهتری داشته باشند، زیرا اولا” متاسفانه ظاهرا” نه تحقیقی در این باره انجام گرفته و نه کنترلی وجود دارد و این غذا ها هم دارای مواد نگهدارنده میباشند که سرطان زا هستند. با کمال تاسف در سال های اخیر مصرف اینگونه غذاها در کشورمان روبه افزایش است و مراکز عرضه آنها نیز مانند قارچ از زمین روئیده اند و روز به روز بیشتر میشوند.