نوجوانی

وقت داریم.  انرژی هم داریم  اما پول نه!

سن کار

پول داریم. انرژی هم داریم  اما وقت نه!

کهنسالی

وقت داریم. پول هم داریم اما انرژی نه!